سامانه اقساطی A

– سقف اعتبار: 150,000,000 تومان

– مدت بازپرداخت: 3 الی 24 ماه

– سود ماهانه: 3 درصد

– ضامن: بدون ضامن

– تضامین مورد نیاز: چک

– پیش پرداخت: 25%

– چک به تعداد درخواست کاربر: (1 الی 4 ماه)