سامانه اقساطی C

– سقف اعتبار: 150,000,000 تومان

– مدت بازپرداخت: 3 الی 24 ماه

– سود ماهانه: 3 درصد

– ضامن: بدون ضامن

– تضامین مورد نیاز: چک

– پیش پرداخت: 25%

سامانه اقساطی B

– سقف اعتبار: 30,000,000 تومان

– مدت بازپرداخت: 6 یا 12 ماه

– سود ماهانه: 1.8 درصد

– ضامن: بدون ضامن

– تضامین مورد نیاز: چک

– پیش پرداخت:  10%

سامانه اقساطی A

– سقف اعتبار: 10,000,000 تومان

– مدت بازپرداخت: 3 الی 12 ماه

– سود ماهانه: 2 درصد

– ضامن: بدون ضامن

– تضامین مورد نیاز: چک یا سفته

– پیش پرداخت: قسط اول